ITIA5 – Kokeellinen tiedonhaku 5 op

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään tiedonhaun kokeelliseen tutkimukseen ja suunnitellaan koeasetelmia tutkimuskysymyksistä lähtien. Kokeelliset menetelmät kattavat niin käyttäjä- kuin järjestelmäsuuntautuneet kokeet. Opiskelijat tekevät ryhmätyönä tiedonhakukokeen, jonka menetelmät ja tulokset esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– osaa suunnitella koeasetelman
– tunnistaa ja osaa asettaa kokeen muuttujat
– hallitsee tarvittavat analyysimenetelmät
– osaa arvioida kirjallisuudessa esiteltyjä koeasetelmia
– osaa raportoida kokeen tulokset
– osaa suunnitella ja toteuttaa evaluointiprojektin

Sisältö

Järjestelmä- ja käyttäjäsuuntautunut evaluointi. Evaluoinnin tavoitteet, menetelmät ja kohteet. Testikokoelmat, kokeet ja kenttäaineistot. Tutkimusongelmien asettaminen, koeasetelman suunnittelu, aineistojen keruu. Tulosten analyysi ja esittäminen. Tiedonhaun evaluointiin sopivat tilastolliset testit.

Tentit

en_USEnglish