Strategy

 Strategia: UDK 2025

Toiminnan tarkoitus

UDK ry on Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö, jonka tarkoituksena on pyrkiä vaikuttamaan oppiaineen opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi. Tarkoituksena on yhdistää oppiaineen opiskelijoita, ajaa heidän etujaan ja järjestää monipuolista toimintaa jäsenilleen. 

Arvot

  • Equality
  • Avoimuus
  • Ekologisuus
  • Yhteisöllisyys

Strategiset päämäärät

  • UDK ajaa jäsenistönsä etua niin yliopistossa kuin yliopiston ulkopuolella
  • UDK:n talous ja hallinto luovat vakaan pohjan yhdistyksen toiminnalle
  • UDK muodostaa yhteisön, johon kaikki jäsenet tuntevat kuuluvansa
  • UDK toimii aktiivisena osana yliopistoa ja ylioppilaskuntaa

Tavoitteet

Equality

Yhdenvertaisuus on UDK:n tärkeimpiä perusarvoja ja se läpileikkaa koko ainejärjestömme toimintaa. Yhdenvertaisuus ei ole oma erillinen osa-alueensa, vaan se on kantava teema kaikessa toiminnassamme. 

Jokaisella opiskelijalla on yhtäläiset mahdollisuudet edetä opinnoissa, osallistua UDK:n järjestämiin tapahtumiin, saada tietoa ainejärjestön ja yliopiston toiminnasta sekä olla osa koko yliopistoyhteisöä. Jokainen ainejärjestön jäsen  tuntee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi osana UDK:ta joutumatta muuttamaan identiteettiään tai käytöstään. Tämän takaamiseksi UDK pyrkii pitämään huolen, että kaikki jäsenet tulevat kuulluiksi ja pääsevät halutessaan osalliseksi keskustelua ja ainejärjestön toimintaa. UDK kannustaa jäsenistöään puuttumaan epäasialliseen käytökseen ja kunnioittamaan toistensa rajoja, jotta yhdenvertaisuus pääsee toteutumaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Avoimuus

UDK ry:n hallituksen sekä toimihenkilöiden toiminta on avointa jäsenistölle. Kokouskutsut lähetetään sääntöjen mukaisesti jäsenistölle ja heillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Hallituksen kokousten pöytäkirjat lähetetään jäsenistölle kokousten jälkeen. Pöytäkirjoihin kirjataan hallituksen kuulumiset, jotta toiminnan seuraaminen on helppoa. Avointa toimintatapaa edistävät viestintäkanavat kuten UDKLOVE-blogi, jossa hallituslaiset sekä toimihenkilöt kertovat säännöllisin väliajoin mitä ovat puuhanneet. Kaikista muutoksista tiedotetaan jäsenistöä ja yhdistyksen toiminnasta kerätään palautetta säännöllisin väliajoin. 

Ekologisuus

UDK ry on Reilun Kaupan ainejärjestö ja on täten on sitoutunut käyttämään Reilun Kaupan kahvia, teetä ja mahdollisesti myös muita tuotteita toiminnassaan. UDK:lla on ympäristösuunnitelma, jota tulee noudattaa.  UDK kannustaa jäsenistöään tekemään kestäviä valintoja niin ainejärjestön toiminnassa, kuin vapaa-ajalla. 

Yhteisöllisyys

Jäsenistö on UDK:n tärkein voimavara, ja yhteisöllisyyttä rakennetaan jatkuvasti. UDK:n tulee olla hyvä ja turvallinen yhteisö kaikille fukseista alumneihin. UDK järjestää kattavasti jäsenistön tarpeet huomioon ottavaa monipuolista toimintaa. UDK:n yhteisöllisyyttä ilmentävät esimerkiksi opiskelijahaalarit sekä muut UDK-tuotteet. Jäsenistöllä on vapaa pääsy UDK:n ainejärjestötilaan.

Koulutus- ja sosiaalipolitiikka

UDK osallistuu sen opintosuuntia sekä opiskelijoita koskevaan koulutuspoliittiseen päätöksentekoon ja sosiaalipoliittiseen keskusteluun. Yliopiston organisoimiin toimielimiin osallistuu aina opiskelijaedustaja sitä pyydettäessä. UDK edistää avointa koulutuspolitiikkaa ja kerää jäsenistöltä palautetta esimerkiksi kursseista ja puuttuu tarvittaessa epäkohtiin. UDK varmistaa, että jokaista opiskelijaa kohdellaan yhdenvertaisesti esimerkiksi kurssiarviointien suhteen. Jäsenistön kokonaisvaltainen hyvinvointi on tärkeää UDK:lle ja jäsenistölle tiedotetaan kattavasti yliopiston tarjoamista hyvinvointipalveluista ja sosiaalipoliittisista muutoksista. 

Tuutorointi

Tuutoroinnissa huomioidaan uusien opiskelijoiden tarpeet auttamalla heitä pääsemään alkuun opinnoissa ja osaksi yliopistoyhteisöä. Tuutoroinnin on tarkoituksenmukaista huomioida UDK:n opiskelijoiden ja kaikkien opintosuuntien tarpeet yhdenvertaisesti ja edistää yhteisöllisyyttä UDK:n sisällä. Yhteisöllisyyttä edistetään tutustuttamalla uudet opiskelijat toisiinsa, mutta myös vanhempien vuosikurssien opiskelijoihin. Jokainen opinnot UDK:ssa aloittava on merkityksellinen ja tuutoroinnissa, tai muussakaan UDK:n toiminnassa, ei syrjitä ketään.

Tuutoroinnissa edistetään ainejärjestörajat ylittävää toimintaa ja suositaan poikkitieteellisyyttä sekä eri kampuksien välistä yhteistyötä. UDK:n tuutorointi on kaikille alan uusille opiskelijoille avointa toimintaa ja sen yhteydessä ei peritä liian suuria osallistumismaksuja, jotta kaikki halukkaat voivat osallistua. 

Events

Tapahtumavastaavat ja tapahtumatiimi huolehtivat siitä, että UDK:n tapahtumatarjonta on monipuolista ja jäsenistön toiveet huomioon ottavaa. Uusia tapahtumakonsepteja ideoidaan ja perinteisiä tapahtumia kehitetään. Tapahtumatoimintaa järjestetään vähintään kerran viikossa, ja siinä otetaan huomioon viihde-, kulttuuri-, liikunta- ja yhteistyö- tai työelämätapahtumat. Tapahtumaehdotuksia otetaan vastaan matalalla kynnyksellä ja jäsenistön omaa aktiivisuutta tapahtumien järjestämiseen kannustetaan. Tapahtumat pidetään kaikille jäsenille avoimina, pääosin maksuttomina ja esteettöminä. Alkoholillisten ja alkoholittomien tapahtumien sopivasta tasapainosta huolehditaan. Tapahtumissa noudatetaan yhdenvertaisuutta eikä minkäänlaista syrjintää sallita. 

Perinteisistä suuremmista tapahtumista, kuten tutustumisbileistä, vappuviikoista ja pikkujouluista pidetään kiinni. Ainejärjestön ikääntyminen huomioidaan vuosijuhlasitsien ja varsinaisten vuosijuhlien muodossa. Tapahtumat eri työelämätoimijoiden sekä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa ovat tärkeä osa UDK:n yhteistyö- ja yritystoimintaa, ja niitä järjestetään kattavasti. 

Asiasana

Asiasana on yhdistyksen julkaisu, joka on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1974 lähtien. Asiasanan julkaisua jatketaan katkeamattomasti ja varmistetaan sen säilyminen myös tulevaisuudessa. Lehden tilaajamäärä pidetään noususuhdanteisena. Asiasanan tarkoituksena on tarjota lukijoilleen kertomuksia opiskelijaelämästä, käsitellä UDK:n edunvalvonnan alaisuudessa toimivien opintosuuntien asioita ja nostaa esiin tärkeitä informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen kenttään liittyviä kysymyksiä, unohtamatta myöskään tarjota lukijoilleen huumoriarvoa sopivassa suhteessa. Toimitustiimi huolehtii lehden riittävästä asiapitoisuudesta ja pitää yllä toimituksellisia perinteitä. 

Kansainvälisyys

UDK:n jäsenistöä kannustetaan osallistumaan kansainväliseen toimintaan, opiskelijavaihtoon ja kansainväliseen tuutorointiin opintojen aikana. UDK järjestää kansainvälistä tuutorointia tutkinto-ohjelmaan saapuville kansainvälisille opiskelijoille sekä heille suunnattuja tapahtumia tutustuttaakseen heidät sekä jäsenistöön että Tampereeseen. UDK huolehtii kansainvälisten opiskelijoiden hyvinvoinnista ja siitä, että he kokevat olonsa tervetulleiksi yliopistoyhteisöön.

Communications 

Yhdistyksen viestintä on avointa, kaikki jäsenryhmät huomioon ottavaa ja monikanavaista. Viestintä on ajankohtaista ja näkyvää niin sisäisesti yhdistyksen jäsenille kuin ulospäin korkeakouluyhteisölle, muille ainejärjestöille ja yhdistyksille, sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille. Viestintä on suunnitelmallista, tavoitteellista sekä tarkoituksenmukaista. Tapahtumista tiedotetaan suomeksi ja englanniksi. 

Viestinnässä noudatetaan viestintäsuunnitelmaa, joka sisältää myös yhdistyksen kriisiviestintäsuunnitelman. Suunnitelmissa on määritelty viestinnän tavoitteet, kanavat, tehtävät sekä vastuualueet.

Verkkosivut 

UDK:n verkkosivut toimivat yhdistyksen tiedotuskanavana ja tietoarkistona. Verkkosivuilta löytyy ajankohtaista tietoa tapahtumista, UDK:n toiminnasta ja yhdistyksen ajankohtaisista asioista sekä suomeksi että englanniksi. Verkkosivuilla esitellään UDK:n eri viestintäkanavat ja ohjeistetaan niiden käyttöön. Yhdistyksen toiminnan tukena toimivat UDKLOVE-blogi, tapahtumakalenteri ja verkkosivujen uutisosio. Sivuille on koottu myös yhdistyksen viralliset dokumentit, kuten pöytäkirjat, suunnitelmat ja säännöt.

Suhde- ja alumnitoiminta

UDK:n suhteet muihin ainejärjestöihin, tiedekuntaan, yliopistoon sekä muihin sidosryhmiin ovat tiiviit ja vakaat. Uusia yhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan aktiivisesti. UDK on järjestö, jonka kanssa on helppoa ja mukavaa tehdä yhteistyötä.

UDK tekee tiivistä yhteistyötä alumnien kanssa ja heille välitetään ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. Alumneja ja hallitusalumneja kutsutaan työelämätapahtumiin, vuosijuhlille sekä muihin tapahtumiin. Alumneja kannustetaan osallistumaan yhdistyksen toimintaan ja heille järjestetään myös omia tapahtumia.

en_USEnglish