Equality

UDK ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma

Hyväksytty UDK ry:n kevätkokouksessa 30. maaliskuuta 2021

UDK ry:n yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on selkeyttää ja helpottaa ainejärjestöä noudattamaan kaikessa toiminnassa yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Yhdenvertaisuus on UDK:n tärkeimpiä perusarvoja ja se läpileikkaa koko ainejärjestömme toimintaa. Yhdenvertaisuus ei ole oma erillinen osa-alueensa, vaan se on kantava teema kaikessa toiminnassamme. UDK:n tavoitteena on, että jokaisella opiskelijalla on yhtäläiset mahdollisuudet edetä opinnoissa, osallistua UDK:n järjestämiin tapahtumiin, saada tietoa ainejärjestön ja yliopiston toiminnasta sekä olla osa koko yliopistoyhteisöä.

Mitä on yhdenvertaisuus ja esteettömyys?

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan ihmisten samanarvoisuutta riippumatta heidän iästään, sukupuolestaan, etnisestä tai kansallisesta taustastaan, kielestään, uskonnosta tai muusta vakaumuksesta, mielipiteestään, vammasta tai terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. UDK ei anna näiden tekijöiden vaikuttaa henkilön mahdollisuuksiin osallistua ainejärjestön toimintaan, tapahtumiin tai mahdollisuuteen tulla valituksi hallitukseen tai toimihenkilöksi. UDK ei hyväksy minkäänasteista syrjintää ja myös Suomen perustuslaki (731/1999, 6 §) kieltää kaiken henkilöön liittyvän syrjinnän. Lisäksi tasa-arvolaki (609/1986) sisältää sukupuolten välisen tasa-arvolainsäädännön ja yhdenvertaisuuslaki (21/2004, 6§) kirjauksen muista syrjintäperusteista.

Esteettömällä tarkoitetaan sellaista ympäristöä, jossa kaikki ihmiset pystyvät toimimaan yhdenvertaisesti riippumatta ominaisuuksistaan tai elämäntilanteistaan. Fyysisten tilojen ja palveluiden tulee olla jokaisen saavutettavissa riippumatta esimerkiksi liikuntakyvystä tai apuvälineiden käytöstä. UDK pyrkii järjestämään tapahtumansa ensisijaisesti tiloissa, jotka ovat esteettömiä, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, esteistä tiedotetaan tapahtumakuvauksessa.

Kuinka UDK toteuttaa yhdenvertaisuutta?

UDK on mukana Syrjinnästä vapaa alue -kampanjassa ja näin ollen sitoutunut kohtelemaan kaikkia yhdistyksen jäseniä yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Tästä jäsenistöä muistuttamassa on Syrjinnästä vapaa alue -merkki näkyvällä paikalla ainejärjestötilassa.

UDK:n hallituksen kokoukset ovat jäsenistölle avoimia ja asialistat pyritään lähettämään viikko ennen kokousta, jotta jäsenistöllä on aikaa tutustua kokouksessa käsiteltäviin aiheisiin. Kokousten pöytäkirjat lähetetään jäsenistölle sähköpostitse ja pöytäkirjat ovat kaikkien jäsenten luettavissa myös ainejärjestötilassa sekä UDK:n nettisivuilla.

Tavoitteenamme on, että jokainen ainejärjestön jäsen tuntee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi osana järjestöä omana itsenään. Tämän takaamiseksi UDK pyrkii pitämään huolen, että kaikki jäsenet tulevat kuulluiksi ja pääsevät halutessaan osalliseksi keskustelua ja ainejärjestön toimintaa. UDK kannustaa jäsenistöään puuttumaan epäasialliseen käytökseen ja kunnioittamaan toistensa rajoja, jotta yhdenvertaisuus pääsee toteutumaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Tapahtumat, viestintä ja tiedotus

UDK järjestää monipuolisesti ja säännöllisesti tapahtumia mm. liikunnan, kulttuurin ja työelämän aihepiireistä. UDK järjestää myös alkoholittomia tapahtumia. Alkoholin käyttöä ei missään olosuhteissa edellytetä jäsenistöltä. Tapahtumien suunnittelussa kiinnitetään erityishuomiota yhdenvertaiseen hinnoitteluun sekä esteettömyyteen. UDK pyrkii järjestämään mahdollisimman paljon ilmaista toimintaa jäsenistölleen ja uusilla opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua ainejärjestön toimintaan, vaikka jäsenmaksua ei olisi maksettu. Sitseillä UDK noudattaa TREY:n opasta yhdenvertaiseen sitsaamiseen (https://trey.fi/yhteiso/akateemiset-juhlat/ohjeistukset).

UDK ottaa tarjoiluissa huomioon allergiat ja erityisruokavaliot. Suurempien tapahtumien tarjoiluja varten tapahtumavastaavat keräävät tiedot osallistujien ruokavalioista etukäteen.

Hallituksen vastuuhenkilöt keräävät säännöllisin väliajoin UDK:n jäsenistöltä palautetta toiminnasta sekä ehdotuksia järjestettävistä tapahtumista. Jäsenistö voi antaa palautetta erillisillä vuoden aikana järjestettävillä kyselyillä, suoraan hallituslaiselle tai nimettömästi padlet-alustan kautta. UDK:n hallituksen ja toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät kotisivuilta, joten jäsenistö voi tarvittaessa ottaa yhteyttä esimerkiksi kohdatessaan ongelmia opiskelussaan.

UDK pyrkii viestinnässään saavutettavuuden, tavoittavuuden ja asiallisuuden lisäksi läpinäkyvyyteen. UDK pyrkii siihen, että järjestön kotisivut ovat mahdollisimman saavutettavat. Tapahtumakirjeet UDK lähettää myös englanniksi. Ainejärjestön kotisivuja on myös mahdollista tarkastella englanniksi.

Rajatulla joukolla henkilöitä on pääsy UDK:n sosiaalisen median tileihin, ja näiden henkilöiden vastuulla on, että viestinnässä ja julkaisussa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatteita. Kuvissa esiintyviltä henkilöiltä pyydetään lupa kuvan julkaisuun, paitsi jos kyseessä on yleiskuva tai suuri yhteiskuva, josta yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa. Sosiaalisessa mediassa pyritään julkaisemaan materiaalia tasapuolisesti kaikilta toiminnan osa-alueilta, esimerkiksi UDK:n Instagram-tilillä julkaistaan monipuolisesti kuvia erilaisista tapahtumista, ainejärjestön kuulumisista ja yliopistoyhteisöä koskevista asioista.

Sukupuoli ja seksuaalisuus

UDK noudattaa yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita myös sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen kohdalla. Kenenkään seksuaalisuudesta tai sukupuolesta ei tehdä pilkkaa, oletuksia tai muita määrittelyjä. UDK pyrkii välttämään sukupuolistereotypioita toiminnassaan ja mm. lomakkeissa tavoitteena on välttää sukupuolen kysymistä, mutta mikäli tieto on tarpeellinen, jätetään kohta avoimeksi aina kun mahdollista, jotta henkilö itse saa määrittää oman sukupuolensa ilman annettuja rajoja.

Equality official

Hallituksen yhdenvertaisuusvastaava käy yhdenvertaisuussuunnitelman läpi vuoden alussa ja tarvittavat muutokset hyväksytetään yhdistyksen kokouksessa. Yhdenvertaisuussuunnitelma on jäsenistölle näkyvillä ainejärjestön kotisivuilla, ja se esitellään uusille opiskelijoille syksyn aikana. Yhdenvertaisuusvastaava seuraa suunnitelman toteutumista ja selvittää vuoden lopussa, miten tavoitteet ovat toteutuneet ja kirjaa huomionsa toimintakertomukseen, josta se on koko jäsenistön luettavissa.

Yhdenvertaisuusvastaavan tulee olla yhdistyksen jäsenten tavoitettavissa yhdenvertaisuuteen liittyvien kysymysten osalta. Yhdenvertaisuusvastaava vastaa ainejärjestön edunvalvonnasta yhdessä koulutuspoliittisen ja sosiaalipoliittisen vastaavan sekä muiden mahdollisten edunvalvontatiimin jäsenten kanssa. Yhteystiedot ovat löydettävissä UDK:n nettisivuilta.

Häirintä- ja kiusaamistapaukset

Häirinnäksi lasketaan kaikki sellainen käytös, joka sisältää toisen ihmisen epäasiallista kohtelua tai kiusaamista. Tämä sisältää kaikenlaisen toisen vähättelyn, uhkailun, eristämisen, nöyryyttämisen ja koskemattomuuden rikkomisen. Häirintää on myös kaikenlainen ja -tasoinen syrjintä sekä samanarvoisuuden rikkominen. Yleensä häirintä koetaan tahalliseksi ja systemaattiseksi, mutta sitä voi tapahtua myös tahattomasti ja kertaluontoisesti. Se voi olla joko yksilöiden välistä tai näkyä ryhmätasolla. Häirintä on hyvien tapojen ja yksilön oikeuksien vastaista, ja siihen on tärkeä puuttua tehokkaasti.

Ainejärjestömme ottaa kaikki ilmoitukset ja epäilykset häirinnästä vakavasti ja pyrkii pitämään epäasiallisesta käyttäytymisestä ilmoittamiselle matalan kynnyksen. UDK:n verkkosivuilta löytyy häirintälomake, joka on mahdollista täyttää anonyymisti ja lomakkeen on tarkoitus toimia välittömänä yhteydenottokanavana syrjimis- tai kiusaamistapauksissa. Lomakkeen kautta lähetetty viesti välittyy suoraan UDK:n hallituksen yhdenvertaisuusvastaavalle, joka käsittelee tilanteen luottamuksella ja vie tarvittaessa viestiä eteenpäin TREY:n häirintäyhdyshenkilöille. Häirinnästä tai muusta epäasiallisesta toiminnasta voi ilmoittaa myös kasvotusten tai sähköpostitse joko UDK:n yhdenvertaisuusvastaavalle, TREY:n häirintäyhdyshenkilöille (hairinta@trey.fi) tai vain jommallekummalle (hairintamies@trey.fi / hairintanainen@trey.fi).

UDK:n kotisivuilta löytyy myös häirintäohjesääntö, joka kertoo lisätietoa miten menetellä, jos kokee tai havaitsee häirintää.

en_USEnglish