Yhdistyksen säännöt

Informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö UDK ry:n sekä viestintätieteiden tiedekunnan ylioppilaat Vico ry:n säännöt.

UDK ry

11.02.2019

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on UDK ry, ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistys on Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on pyrkiä vaikuttamaan oppiaineen opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi ja toimia alan opiskelijoiden etujärjestönä.

3§ Yhdistyksen tehtävät 

Yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

– pitää yhteyttä oppiaineen ja yliopistohallinnon toimijoihin, muihin opiskelijajärjestöihin ja sidosryhmiin

– toimii etujärjestönä alan opiskelijoiden aseman parantamiseksi

– voi harjoittaa julkaisutoimintaa

– järjestää virkistys- ja opintotoimintaa

– tiedottaa yhdistyksen jäsenille aktiivisesti UDK:n sekä muiden yliopiston tahojen tapahtumista ja edunvalvontaan liittyvistä uutisista

4§ Yhdistyksen toiminnan edellytykset

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja voi harjoittaa haalarimerkkien ja yhdistyksen nimikkotuotteiden myyntiä ja halutessaan järjestää valmennuskursseja. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

5§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä jäsenmaksun maksaneet Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijat. Jäseniksi voivat liittyä myös opiskelijat, jotka ovat suorittaneet vähintään 25 opintopistettä informaatiotutkimuksen ja/tai mediatutkimuksen opintoja.

Jäsenillä on vuosittainen velvollisuus ilmoittaa jäsenrekisterin vaatimat jäsentiedot syksyn jäsenkyselyn aikana. Jos henkilö ei ilmoita jäsentietojaan, hänet voidaan katsoa eronneeksi vuorovuosittain.

Varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävistä liittymismaksusta ja mahdollisesta vuotuisesta jäsenmaksusta päättää yhdistyksen syyskokous.

6§ Kannattajajäsenet

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsen ei voi toimia yhdistyksen luottamustehtävissä.

7§ Kunniajäsenet

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa tai tarkoitusta. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta voi tehdä yhdistyksen varsinainen jäsen. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

8§ Jäsenen oikeudet
Jokaisella varsinaisella jäsenellä on oikeus:
– osallistua yhdistyksen kokouksiin ja käyttää siellä puhe- ja äänivaltaa
– tehdä kirjallisia aloitteita hallitukselle
– osallistua hallituksen kokouksiin käyttäen niissä puhevaltaa
– tutustua yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjoihin
– osallistua yhdistyksen tapahtumiin osallistumiskiintiöiden ja -vaatimusten puitteissa
– hyödyntää yhdistyksen jäsenpalveluita

9§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

10§ Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli jäsen on jättänyt jäsentietonsa ilmoittamatta kahtena vuotena peräkkäin. Erotettu voi saattaa päätöksen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi sille osoitetulla valituskirjelmällä, joka on jätettävä hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hallituksen päätöksen tiedoksi saattamisesta. Yhdistyksen kokouksen päätös on lopullinen.

11§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6–15 muuta jäsentä. Hallituksen koko päätetään yhdistyksen syyskokouksessa ensin ja tämän jälkeen jäsenet.

Hallituksen toimikausi on 1.1. – 31.12.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, talousvastaavan ja muut tarvittavat hallitusvastaavat.

12§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta. Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanee niissä tehdyt päätökset. Hallituksen tehtävänä on laatia toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle.

13§ Hallituksen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtajan puolesta sihteeri tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Hallituksesta eroaminen

Hallituksen jäsen voi erota kesken toimikauden. Hallituksesta eronneen tilalle voidaan yhdistyksen kokouksessa valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kokouskutsussa on tällöin mainittava asiasta.

15§ Hallituksen erottaminen

Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen kesken toimikauden kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Uusi hallitus on valittava 30 päivän kuluessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

16§ Toimihenkilöt

Hallitus voi tarvittaessa nimittää toimihenkilöitä, kuitenkin enintään toimikautensa ajaksi. Toimihenkilöt nimetään tarvittaville sektoreille vastuuseen. Toimihenkilöiden ei tarvitse osallistua hallituksen kokouksiin. Toimihenkilöt ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle ja yhdistykselle.

17§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai talousvastaavan kanssa.

18 § Tilinkäyttöoikeus

Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla. Lisäksi hallitus voi päätöksellään myöntää tilinkäyttöoikeuden myös muulle hallituksen jäsenelle.

19§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.1. – 31.12.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen toiminnantarkastajien toimikausi on hallituksen toimikausi.

20§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkistettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta yhdistyksen virallisella sähköpostilistalla.

21§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä vuoden viimeisen kvartaalin aikana. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kymmenen yhdistyksen jäsentä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirja on julkaistava yhdistyksen virallisella sähköpostilistalla ja yhdistyksen verkkosivuilla kuukauden kuluessa kokouksesta.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

22§ Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokous avataan;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. päätetään liittymismaksun ja mahdollisen jäsenmaksun suuruus;
 5. päätetään hallituksen koko;
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
 7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa;
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimikaudelle;
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

23§ Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokous avataan;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto;
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

24§ Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muutokset on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä tai yhdessä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

25§ Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen tarkemmin päättämällä tavalla.

26§ Muut säännökset

Muilta osin toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Kattoainejärjestö Vico ry

20.2.2017

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnan ylioppilaat ry, virallinen lyhenne Vico ry ja sen kotipaikka on Tampere.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea aatteellisesti Viestintätieteiden tiedekunnan opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen toimintaa ja yhteisöllisyyttä ja luoda ja ylläpitää suhteita muihin opiskelijajärjestöihin sekä muihin Viestintätieteiden tiedekunnan opiskelijoita lähellä oleviin viiteryhmiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– organisoi yhteistyössä kaikkien Viestintätieteiden tiedekunnan vaikuttavien opiskelijajärjestöjen ja Viestintätieteiden tiedekunnan opiskelijoiden kanssa opiskelijatoimintaa.
– tekee yhteistyötä hallintoelimissä toimivien opiskelijaedustajien kanssa.
– tekee yhteistyötä Viestintätieteiden tiedekunnan henkilöstön kanssa.
– järjestää keskustelu-, tiedotus-, ja muita vastaavia tilaisuuksia.
– harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvi- ja opiskelutapahtumia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi kerätä jäseniltään jäsenmaksun ja/tai vuosimaksun. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnan piirissä toimivat rekisteröidyt opiskelijajärjestöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsenyhdistys on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja ja 4–6 muuta varsinaista jäsentä sekä vastaava määrä varajäseniä (4-6).

Hallitukseen pyritään valitsemaan jäsen jokaisesta Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnan opiskelijajärjestöstä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hatuksen tehtäviin kuuluu:

1) johtaa yhdistyksen toimintaa
2) valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
3) hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
4) laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
5) valvoa toimihenkilöiden ja toimikuntien toimintaa
6) kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa
7) edustaa yhdistystä.

7§ Toimihenkilöt ja toimikunnat

Hallituksen alaisia toimihenkilöitä ja toimikuntia voivat asettaa yhdistyksen kokous ja hallitus. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, kuitenkin enintään hallituksen toimikauden loppuun.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri molemmat yhdessä tai varapuheenjohtajan kanssa.

9§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viidesosa (1/5) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden sisällä siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokouksissa äänivaltaa käyttävät jäsenyhdistysten hallitusten edustajikseen nimeämät henkilöt. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenyhdistyksellä on kolme ääntä. Äänet voivat olla joko yhdellä jäsenyhdistyksen edustajalla tai jaettuna kahdelle tai kolmelle jäsenyhdistyksen edustajalle.

Yhdistyksen kokouksissa on lisäksi Viestintätieteiden tiedekunnassa toimivilla hallinnon opiskelijaedustajilla läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta, Tampereen yliopiston luentokausien ulkopuolella kuitenkin vähintään 14 vuorokautta, ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

12§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja muut hallituksen jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.