Yhdistyksen säännöt

Informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö UDK ry:n säännöt.

UDK ry

11.02.2019

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on UDK ry, ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistys on Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on pyrkiä vaikuttamaan oppiaineen opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi ja toimia alan opiskelijoiden etujärjestönä.

3§ Yhdistyksen tehtävät 

Yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

– pitää yhteyttä oppiaineen ja yliopistohallinnon toimijoihin, muihin opiskelijajärjestöihin ja sidosryhmiin

– toimii etujärjestönä alan opiskelijoiden aseman parantamiseksi

– voi harjoittaa julkaisutoimintaa

– järjestää virkistys- ja opintotoimintaa

– tiedottaa yhdistyksen jäsenille aktiivisesti UDK:n sekä muiden yliopiston tahojen tapahtumista ja edunvalvontaan liittyvistä uutisista

4§ Yhdistyksen toiminnan edellytykset

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja voi harjoittaa haalarimerkkien ja yhdistyksen nimikkotuotteiden myyntiä ja halutessaan järjestää valmennuskursseja. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

5§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä jäsenmaksun maksaneet Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijat. Jäseniksi voivat liittyä myös opiskelijat, jotka ovat suorittaneet vähintään 25 opintopistettä informaatiotutkimuksen ja/tai mediatutkimuksen opintoja.

Jäsenillä on vuosittainen velvollisuus ilmoittaa jäsenrekisterin vaatimat jäsentiedot syksyn jäsenkyselyn aikana. Jos henkilö ei ilmoita jäsentietojaan, hänet voidaan katsoa eronneeksi vuorovuosittain.

Varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävistä liittymismaksusta ja mahdollisesta vuotuisesta jäsenmaksusta päättää yhdistyksen syyskokous.

6§ Kannattajajäsenet

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsen ei voi toimia yhdistyksen luottamustehtävissä.

7§ Kunniajäsenet

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa tai tarkoitusta. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta voi tehdä yhdistyksen varsinainen jäsen. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

8§ Jäsenen oikeudet
Jokaisella varsinaisella jäsenellä on oikeus:
– osallistua yhdistyksen kokouksiin ja käyttää siellä puhe- ja äänivaltaa
– tehdä kirjallisia aloitteita hallitukselle
– osallistua hallituksen kokouksiin käyttäen niissä puhevaltaa
– tutustua yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjoihin
– osallistua yhdistyksen tapahtumiin osallistumiskiintiöiden ja -vaatimusten puitteissa
– hyödyntää yhdistyksen jäsenpalveluita

9§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

10§ Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli jäsen on jättänyt jäsentietonsa ilmoittamatta kahtena vuotena peräkkäin. Erotettu voi saattaa päätöksen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi sille osoitetulla valituskirjelmällä, joka on jätettävä hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hallituksen päätöksen tiedoksi saattamisesta. Yhdistyksen kokouksen päätös on lopullinen.

11§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6–15 muuta jäsentä. Hallituksen koko päätetään yhdistyksen syyskokouksessa ensin ja tämän jälkeen jäsenet.

Hallituksen toimikausi on 1.1. – 31.12.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, talousvastaavan ja muut tarvittavat hallitusvastaavat.

12§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta. Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanee niissä tehdyt päätökset. Hallituksen tehtävänä on laatia toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle.

13§ Hallituksen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtajan puolesta sihteeri tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Hallituksesta eroaminen

Hallituksen jäsen voi erota kesken toimikauden. Hallituksesta eronneen tilalle voidaan yhdistyksen kokouksessa valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kokouskutsussa on tällöin mainittava asiasta.

15§ Hallituksen erottaminen

Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen kesken toimikauden kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Uusi hallitus on valittava 30 päivän kuluessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

16§ Toimihenkilöt

Hallitus voi tarvittaessa nimittää toimihenkilöitä, kuitenkin enintään toimikautensa ajaksi. Toimihenkilöt nimetään tarvittaville sektoreille vastuuseen. Toimihenkilöiden ei tarvitse osallistua hallituksen kokouksiin. Toimihenkilöt ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle ja yhdistykselle.

17§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai talousvastaavan kanssa.

18 § Tilinkäyttöoikeus

Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla. Lisäksi hallitus voi päätöksellään myöntää tilinkäyttöoikeuden myös muulle hallituksen jäsenelle.

19§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.1. – 31.12.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen toiminnantarkastajien toimikausi on hallituksen toimikausi.

20§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkistettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta yhdistyksen virallisella sähköpostilistalla.

21§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä vuoden viimeisen kvartaalin aikana. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kymmenen yhdistyksen jäsentä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirja on julkaistava yhdistyksen virallisella sähköpostilistalla ja yhdistyksen verkkosivuilla kuukauden kuluessa kokouksesta.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

22§ Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokous avataan;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. päätetään liittymismaksun ja mahdollisen jäsenmaksun suuruus;
 5. päätetään hallituksen koko;
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
 7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa;
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimikaudelle;
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

23§ Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokous avataan;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto;
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

24§ Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muutokset on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä tai yhdessä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

25§ Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen tarkemmin päättämällä tavalla.

26§ Muut säännökset

Muilta osin toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.