Yhdistyksen säännöt

Informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö UDK ry:n säännöt.

UDK ry

19.12.2022

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on UDK ry, ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistys on Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen, mediatutkimuksen ja pelitutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä koulutuksellisia, ammatillisia ja sosiaalisia etuja sekä pyrkiä vaikuttamaan oppiaineiden opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

3§ Yhdistyksen tehtävät 

Yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

– pitää yhteyttä oppiaineiden ja yliopistohallinnon toimijoihin, muihin opiskelijajärjestöihin ja sidosryhmiin

– toimii etujärjestönä alan opiskelijoiden aseman parantamiseksi

– voi harjoittaa julkaisutoimintaa

– järjestää virkistys- ja opintotoimintaa

– tiedottaa yhdistyksen jäsenille aktiivisesti UDK ry:n sekä muiden yliopiston tahojen tapahtumista ja edunvalvontaan liittyvistä uutisista

– voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

4§ Yhdistyksen toiminnan edellytykset

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja voi harjoittaa haalarimerkkien ja muiden tuotteiden myyntiä ja halutessaan järjestää valmennuskursseja. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

5§ Yhdistyksen varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen, mediatutkimuksen ja pelitutkimuksen opiskelijat ja alumnit. Jäseniksi voivat liittyä myös opiskelijat, jotka ovat suorittaneet vähintään 20 opintopistettä informaatiotutkimuksen, mediatutkimuksen ja/tai pelitutkimuksen opintoja.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä suorittamalla jäsenmaksun joko kertaluontoisesti tai vuosimaksuna. Varsinaisilta jäseniltä perittävistä jäsenmaksuista päättää yhdistyksen syyskokous.

Varsinaisilla jäsenillä on vuosittainen velvollisuus ilmoittaa jäsenrekisterin vaatimat jäsentiedot syksyn jäsenkyselyn aikana. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt tämän velvollisuuden kahtena vuotena peräkkäin.

6§ Kannatusjäsenet

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäseneksi voi liittyä suorittamalla vuosimaksun. Kannatusjäseniltä perittävästä vuosimaksusta päättää yhdistyksen syyskokous.

7§ Kunniajäsenet

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa tai tarkoitusta. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta voi tehdä yhdistyksen varsinainen jäsen tai kunniajäsen. Ehdotuksen hyväksyminen vaatii hallituksen yksimielisen päätöksen. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja. Kunniajäsenyys on voimassa toistaiseksi, ellei jäsentä eroteta tai hän itse eroa jäsenyydestä.

8§ Jäsenten oikeudet

Jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on oikeus:

– osallistua yhdistyksen kokouksiin ja käyttää siellä puhe- ja äänivaltaa

– tehdä kirjallisia aloitteita hallitukselle

– osallistua hallituksen kokouksiin käyttäen niissä puhevaltaa

– tutustua yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjoihin

– osallistua yhdistyksen tapahtumiin osallistumiskiintiöiden ja -vaatimusten puitteissa

– hyödyntää yhdistyksen jäsenpalveluita

Jokaisella kannatusjäsenellä on oikeus:

– osallistua yhdistyksen kokouksiin ja käyttää siellä puhevaltaa

– tehdä kirjallisia aloitteita hallitukselle

– osallistua hallituksen kokouksiin käyttäen niissä puhevaltaa

– tutustua yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjoihin

– osallistua hallituksen kutsumana yhdistyksen tapahtumiin

– hyödyntää yhdistyksen jäsenpalveluita

9§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksesta.

10§ Kurinpitotoimet

Yhdistyksen jäsenelle voidaan kohdistaa kurinpitotoimia, mikäli tämä on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistyksen toimintaa tai vakavasti tai toistuvasti rikkonut yhdistyksen hyväksymiä turvallisemman tilan periaatteita. Päätösvalta kurinpitotoimien käyttämisessä on yhdistyksen hallituksella. Kurinpitotoimina voidaan käyttää varoituksia, jäsenpalvelujen epäämistä määräajaksi sekä määräaikaista porttikieltoa yhdistyksen tiloihin ja tapahtumiin. Yhdistyksellä on kurinpito-ohjesääntö, jossa on määritelty miten yhdistyksen hallitus voi kurinpitotoimenpiteitä päätöksellään käyttää. Kurinpito-ohjesäännön muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous yksinkertaisella enemmistöllä.

11§ Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai vakavasti tai toistuvasti rikkonut yhdistyksen hyväksymiä turvallisemman tilan periaatteita tai laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa jäsentietonsa vuosittaisessa jäsenkyselyssä kahtena vuotena peräkkäin tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotettu voi saattaa päätöksen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi sille osoitetulla valituskirjelmällä, joka on jätettävä hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hallituksen päätöksen tiedoksi saattamisesta. Yhdistyksen kokouksen päätös on lopullinen.

12§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6–15 muuta jäsentä. Hallituksen koko päätetään yhdistyksen syyskokouksessa ensin ja tämän jälkeen jäsenet.

Hallituksen toimikausi on 1.1. – 31.12.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, talousvastaavan ja muut tarvittavat hallitusvastaavat.

13§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta. Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanee niissä tehdyt päätökset. Hallituksen tehtävänä on laatia toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle.

14§ Hallituksen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtajan puolesta sihteeri tai puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

15§ Hallituksesta eroaminen

Hallituksen jäsen voi erota kesken toimikauden. Hallituksesta eronneen tilalle voidaan yhdistyksen kokouksessa valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kokouskutsussa on tällöin mainittava asiasta.

16§ Hallituksen erottaminen

Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen kesken toimikauden kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Uusi hallitus on valittava 30 päivän kuluessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

17§ Toimihenkilöt

Hallitus voi tarvittaessa nimittää toimihenkilöitä, kuitenkin enintään toimikautensa ajaksi. Toimihenkilöt nimetään tarvittaville sektoreille vastuuseen. Toimihenkilöt ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle ja yhdistykselle.

18§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai talousvastaavan kanssa.

19§ Tilinkäyttöoikeus

Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla ja talousvastaavalla. Lisäksi hallitus voi päätöksellään myöntää tilinkäyttöoikeuden myös muulle hallituksen jäsenelle.

20§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.1. – 31.12.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi päivää ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen toiminnantarkastajien toimikausi on hallituksen toimikausi.

21§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta yhdistyksen viralliselle sähköpostilistalle.

22§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 1.11. – 20.12. välisenä aikana. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 1.2. – 30.4. välisenä aikana.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kaksikymmentä yhdistyksen jäsentä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja on lähetettävä yhdistyksen viralliselle sähköpostilistalle kuukauden kuluessa kokouksesta.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

23§ Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokous avataan;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. päätetään jäsenmaksujen suuruus;
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimikaudelle;
 6. päätetään hallituksen koko;
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
 8. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa sekä tarvittaessa enintään kaksi (0-2) varatoiminnantarkastajaa;
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

24§ Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokous avataan;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto;
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

25§ Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muutokset on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä tai yhdessä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

26§ Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen tarkemmin päättämällä tavalla.

27§ Muut säännökset

Muilta osin toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

fiSuomi