ITIP2 – Tietokäytännöt 5 op

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään tietokäytäntöjen keskeisiin piirteisiin. Tiedonhankinta on keskeinen tietokäytäntö, joka käsittää tiedonlähteiden tunnistamisen, valinnan ja hakeutumisen tiedonlähteille. Tiedonjakaminen viittaa yksilöllä tai ryhmillä olevan tiedon välittämiseen muiden käyttöön. Henkilökohtainen tiedonhallinta kuvaa tapoja, joilla yksilöt ja ryhmät organisoivat tiedonlähteitä niiden tulevaa käyttöä varten. Tiedonhaku on tietokäytäntö, joka kattaa ennen muuta digitaalisten dokumenttien tallennuksen ja haun. Opintojaksolla tutustutaan tiedonhaun ympäristöihin, tutkimusalueisiin ja ajankohtaisiin ongelmiin sekä käydään läpi tiedonhakukoneiden toimintaperiaatteet; tutustutaan yleisellä tasolla tiedon kuvailun periaatteisiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– osaa kuvata tiedonhankinnan, tiedon jakamisen ja henkilökohtaisen tiedonhallinnan keskeiset tekijät ja kontekstit
– osaa kuvata tiedon tallennus- ja hakuprosesseja sekä niiden keskeisiä osatekijöitä
– tuntee tiedonhaun keskeiset alueet ja toimintaperiaatteen
– on perehtynyt tiedonhakinnan ja tiedonhaun peruskäsitteisiin

Sisältö

Tiedonhankintatutkimuksen kehittyminen; Tiedonhankinnan malleja; Opiskelijan tiedonhankintakäytännöt; Ammatillisen tiedon hankinta; Tiedon jakaminen ja henkilökohtainen tiedonhallinta: Arkielämän tiedontarpeet ja tiedonhankinta; Tiedonhaku tiedonhankinnan osana; Tiedonhaun alueet, tutkimuskohteet ja haasteet; Tiedonhakukoneiden toimintaperiaatteet.

Tentit

17.11.2015

fiSuomi