ITIS12 – Tiedonhaun kieliteknologia 5 op

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään kieliteknologian sovelluksiin ja käyttöön tiedonhaussa. Luento-opetuksen lisäksi opiskelijat tekevät ryhmissä harjoituksia ja harjoitustyön käyttäen kieliteknologia sovelluksia ja Python-ohjelmointikieltä. Ohjelmoinnin osaamista ei edellytetä ennakkoon.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– tuntee kieliteknologian soveltamismahdollisuudet tiedonhaussa
– osaa käsitellä tekstikorpuksia indeksointia varten

Sisältö

Keskeiset kielitieteelliset käsitteet, luonnollisen kielen ominaisuudet, tiedonhaun lingvistiset ongelmat, kieliteknologian soveltaminen tiedonhaussa, korpusten käsittely, yksikieliset ja monikieliset korpukset ja tiedohaku.

Tentit

fiSuomi