ITIS15 – XML-tiedonhaku ja kyselykielet 5 op

Yleiskuvaus

Opintojakso käsittelee puolirakenteista tekstitietomallia tiedonhaun ja kyselykielten näkökulmasta. Opintojakso antaa yleiskuvan rakenteisista dokumenteista, dokumentin kuvauksesta kieliopin avulla ja merkintäkielistä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– hallitsee XML:n perusteet
– tuntee puolirakenteisten dokumenttien tallennuksen ja haun periaatteita
– osaa käyttää XML-kyselykieliä

Sisältö

Tutustutaan tekstitietomalleihin ja dokumentin kuvauskieliin, ennen muuta XML-kieleen. Perehdytään XML-tietokantatyyppeihin, dokumenttiorientoituneiden kantojen indeksointi- ja hakumenetelmiin sekä XML- kyselykieliin. Tarkastellaan XML-tiedonhaun ongelmia ja tutkimusta evaluoivasta näkökulmasta.

Tentit

fiSuomi