YKYYHT2 – Yhteiskunnan mittaaminen 5 op

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoite on kehittää yhteiskuntaa koskevan määrällisen tiedon lukutaitoa. Opiskelija hallitsee perustasolla määrällisen tutkimuksen käsitteet sekä tuntee numeeristen aineistojen perustyypit ja rakentumisen tavat. Hän osaa myös esittää tutkimustietoa koskevia kysymyksiä ja arvioida numerotiedon luotettavuutta. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää eri tavoin yhteiskunnasta ja ihmisistä kerättyä ja tuotettua tietoa sekä tietää, missä ja miten sitä kerätään ja missä sitä on saatavilla.

Sisältö

Kurssilla opetetaan yhteiskuntaa koskevan numerotiedon tuottamisen ja arvioinnin keskeiset käsitteet (joita ovat otos, otanta, edustavuus, reliabiliteetti, virhemarginaali, mittaustasot, validiteetti, kysymystyypit, vastaajakato, indeksit, mittarit). Näitä havainnollistetaan eri tieteenaloilta poimituin esimerkein. Kurssilla tutustutaan erilaisiin yhteiskuntatieteissä käytettyihin määrällisten aineistojen tyyppeihin sekä pohditaan millaisiin kysymyksiin ne antavat vastauksia. Luentojen sisältöjä harjoitellaan pienryhmissä ja yksilöharjoitteina.

Kurssilla käydään tiiviissä muodossa läpi keskeisiä tutkimuksen perusasioita ja osoitetaan opiskelijoiden itsenäisesti opiskeltaviksi soveltuvat kohdat Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston ylläpitämästä menetelmätietovarannosta.

Tentit

fiSuomi