ITIP4 – Pelit ja pelillisyys 5 op

Yleiskuvaus

Opintojakso johdattaa pelien ja leikin akateemisen ymmärtämiseen. Opintojaksolla avataan pelien ja leikin merkitystä nyky-yhteiskunnassa, käydään läpi niihin liittyviä keskeisimpiä teorioita ja käsitteitä, avataan pelien muotoilun prosesseja, tutustutaan pelien ja pelitutkimuksen historiaan, sekä pohditaan pelien roolia ja vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– ymmärtää ja osaa käsitteellistää peleihin ja leikkeihin liittyviä ilmiöitä ja tunnistaa niitä koskevia teorioita
– hallitsee pelitutkimuksen peruskäsitteistön
– tunnistaa pelillisyyteen liittyviä ilmiöitä yhteiskunnassa

Sisältö

Pelit ja leikki tutkimuskohteina; peliasiantuntijuus; nykyisen pelitutkimuksen historia, toimijat ja avainkäsitteet; peliteollisuus ja pelit muotoiltuina; pelillistyminen; pelit ja oppiminen; pelit informaatiojärjestelminä.

Tentit

02.03.2017

fiSuomi